Miljöpolicy

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför:

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Miljöorganisation

Miljöfrågorna drivs av en särskild miljöansvarig, Jenny Magnusson. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten, med våra leverantörer och kunder. Vårt miljöarbete knyter an till all verksamhet i företaget. Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

 • Källsortering av avfall
  Vi källsorterar vårt avfall
 • Energisparåtgärder
  Ett fastställt mål är att öka användningen digital teknik och kommunikationsvägar för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.
 • Miljöanpassade inköp
  Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter.
 • Miljökrav på våra produkter och tjänster
  Vi ska sträva efter att de produkter som företaget erbjuder är tillverkade på ett miljövänligt sätt och inte innehåller miljöfarliga ämnen. Vi ska minska svinn vid installationsarbete och dylikt.
 • Miljökrav på våra leverantörer
  Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin verksamhet.
 • Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning
  Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.
 • Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer
  Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten, där även ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete.