Kvalitetspolicy

Idé

Vi ska vara ett kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.

Organisation

Kvalitetsfrågorna inom företaget drivs av en särskild kvalitetsansvarig, Alfred Magnusson. Genom den kvalitetsansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten, med våra leverantörer och kunder. Genom kontinuerliga personalmöten och kompetensutveckling samt i diskussioner med våra kunder och leverantörer hjälps vi åt att föra kvalitetsarbetet framåt i företaget.

Kvalitetsmål

Företaget ska erbjuda tjänster och produkter av hög kvalitet. Vi ska väl svara upp mot kundens krav och behov.

  • Vi ska tillgodose de krav som kan ställas på verksamheten.
  • Vi ska hålla utlovade leverans- och färdigställandetider.
  • Eventuella garantiåtaganden eller reklamationer ska åtgärdas snarast möjligt.
  • Våra medarbetare ska ha en hög social kompetens samt en gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget erbjuder samt en god kunskap om de säkerhetsregler som gäller för utförandet av arbetet.

Kvalitetsplan

Genom att ständigt vara lyhörda och analysera information om marknaden och kunders behov ska vi erbjuda tjänster och produkter som väl svarar upp mot våra kunders krav, förväntningar och behov. Genom att hela tiden hålla oss informerade om vilka krav som kan ställas på de tjänster och produkter vi erbjuder kan vi snabbt anpassa oss och vid behov genomföra förändringar. Vi ska hålla oss informerade om de lagar och regler som gäller vår verksamhet och så snabbt som möjligt anpassa verksamheten till nya krav. För att säkerställa personalens kompetens bedrivs kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna, baserad på individuella utvecklingsplaner, utifrån såväl företagets som våra kunders behov.

Kontroll

För att säkerställa att intentionerna i denna kvalitetspolicy uppfylls följer den kvalitetsansvarige kontinuerligt upp arbetet och svarar också för en årlig utvärdering tillsammans med företagets ledning och medarbetarna.